New restrictions? New solutions!

(Klikk her for norsk versjon)

So… new local restrictions were implemented on 10. November, where all sports for adults over 20 is prohibited until 7. Decembre. It is, however, still allowed to attend non-sports leisure activities (max 10 people) or events (max 20 people) as long as the 1 meter rule can be upheld.

We used the week to get properly informed and brainstorm, and here are our solutions, that cater both for those who want to practice physically (that will be online) and those who’d prefer to meet up in the dojo to learn more *about* aikido (that would be a lecture). All this in a slightly different format than the spring classes.
How to attend online? see the schedule tab, where you will find the necessary link to join the classes + tips about online classes.

 • 1. Monday, 19.30-20.30: Physical class from home (online)!

This class will have a traditional warm-up, some taisabaki, a little ukemi (receiving a technique) and a part of a qigong form used by Jan Nevelius.
After a few weeks, we’ll be putting the form together and hopefully be able to attend one of Nevelius Sensei’s Qigong sessions. Taught by Jac.

 • 2. Thursday, 19-20: in dojo (or online) lecture about aikido

An added plus is that we can meet in person, socialize with the correct distance, and enjoy a deeper look at different aspects of aikido. Bob, assisted by Jac, will dig in his years of experience and share things that we often don’t have the chance or time to delve into in regular classes.
Come to the dojo – or follow the class online, as you prefer.

 • 3: Events: Movie Evening! Let’s enjoy a good Martial Arts movie on the dojo wall!

Another way to be social safely – let’s watch a Samurai movie together!
Most likely a Saturday here and there!

 • Take a piece of the dojo home

The dojo belongs to all the members. If you can’t be at the dojo, take a piece of the dojo home and create your own mini home dojo (max 4 m2, that is 2 big judo mats (2×1 m), or up to 4 small judo mats (1×1 m). Contact Jac (98250628 or aikimama@gmail.com) to have safe access and registration of the loan. Register your loan!

 • Creative membership – financial adaptation

Keep in mind: JuShinKan is a club, as such, all members are responsible for the club, and in these challenging times, we are working overtime to adapt, find solutions and keep the activities going. The club’s expenses however, do stay the same, especially the rent and the administration – so if you are able to, please keep the membership going so we can keep practicing together online and keep the dojo in good order!

That being said, if you are encountering challenges, do contact Jacqueline and we’ll figure out a temporary arrangement until the situation normalizes (in confidence of course), so you can keep practicing with us.

*************** NORSK **************

Nye restriksjoner? Nye løsninger!

Så … nye lokale restriksjoner ble implementert 10. november, der all idrett for voksne over 20 år er forbudt til 7. desember. Det er fortsatt tillatt å delta i fritidsaktiviteter som ikke er sportslige (maks 10 personer) eller arrangementer (maks 20 personer), alt så lenge 1 meter-regelen kan holdes.

Vi brukte uken til å bli ordentlig informert og brainstorme, og her er løsningene våre, som imøtekommer både de som ønsker å trene fysisk (som vil være online) og de som foretrekker å møte opp i dojo for å lære mer * om * aikido. Alt dette i et litt annet format enn vårklassene.
Hvordan delta online? i “schedule” fanen finner man den nødvendige lenken for å delta i online timene + tips om online deltakelse.

 • 1. Mandag, 19.30-20.30: Fysisk trening hjemmefra (på zoom)!

Denne timen vil inneholde en tradisjonell oppvarming, litt taisabaki (kroppsforflytning), litt ukemi (det å motta en teknikk) og en del av en Jan Nevelius’ qigong-form. Etter noen uker vil vi sette sammen formen og forhåpentligvis kunne delta på en av Nevelius Sensei’s Qigong-økter. Undervist av Jac.

 • 2. Torsdag 19-20: foredrag om aikido, i dojo (eller online)

Et pluss er at vi kan møtes og sosialisere litt med riktig avstand, og nyte en dypere dykk i forskjellige aspekter av aikido. Bob, assistert av Jac, vil grave i sine mange års erfaring og dele ting som vi ofte ikke har sjansen eller tid til å fordype oss i vanlige timer. Dette kan du også delta i online.

 • 3: Arrangement: Filmkveld! Hva med en god kampsport eller samurai film på dojo veggen?

En annen måte å være sosial på en trygg måte – la oss se en Samurai-film sammen! Mest sannsynlig en lørdag her og der! Blir annonsert på FB og Whatsapp.

 • Ta hjem et stykke dojo

The dojo belongs to all the members. If you can’t be at the dojo, take a piece of the dojo home and create your own mini home dojo (max 4 m2, that is 2 big judo mats (2×1 m), or up to 4 small judo mats (1×1 m). Contact Jac (98250628 or aikimama@gmail.com) to have safe access and registration of the loan. Register your loan!

 • Creative membership – financial adaptation

Ta i betraktning at JuShinKan er en idrettsklubb og som det er alle medlemmer ansvarlige for klubben. I disse utfordrende tider jobber klubben nå overtid for å tilpasse seg, finne løsninger og holde tilbud og aktiviteter i gang. Klubbens utgifter forblir imidlertid de samme, spesielt husleien og administrasjonen – så hvis du er i stand til det, setter vi enormt pris på solidaritet ved å holde medlemskapet gående, så vi kan fortsette å trene sammen i dojo og online, samt holde dojo i god orden!

Når det er sagt, skulle du møte utfordringer så ønsker klubben å være der for deg. Ta kontakt med Jacqueline, finner vi ut en midlertidig ordning til situasjonen normaliseres (konfidensielt), slik at du kan fortsette å trene sammen med oss.    

Dojo is moving online and other good news!

(Klikk her for norsk versjon)

[edit 7. July: we had our last online practice before the holiday – and we’ll assess the need for online classes starting August. In the meantime, there will be in dojo classes (with the reigning restrictions, see schedule tab for details) mondays and thursdays with instructor all summer long! ]

[edit 11. May: we are re-opening for in-dojo practice, but also keeping the online classes going – see schedule tab for details]

After one frenetic week of information overload, research, trials and brainstorming, it is so good to be able to present several Good news!!!

 • Good News nr 1: Join online practice from home!
Jac testing sound and light at the Hojo
Jac testing sound and light at the Hojo

We are moving our activities and practice to a digital platform Zoom, streamed from the JuShinKan Hojo (see the pic of the Home Dojo). We did a test class last Thursday and we’ll start with regular classes from Monday 23.3. No need to download any app.

Find all the up-to-date info in one place, namely the JuShinKan Website’s Schedule tab: https://stavangeraikido.wordpress.com/schedule/
You will find the necessary links to join the classes, class info, and possibly even homework to do before or in between classes, or as home study.

Adults: 2 weekly classes (mon/wed at 19.00-20.00), monday with some social time after class
Juniors:  At first we’ll do ONE weekly class on Thursdays, then we’ll see if we do one additional class for juniors.
Check with your teachers, will they accept this as your gym class on your weekly plan?
MiniMaxiMix (kids 5-8 with a parent): We’ll do one weekly class on Wednesdays, during regular practice time.

 • Good news nr 2: Take a piece of the dojo home

The dojo belongs to all the members. If you can’t be at the dojo, take a piece of the dojo home and create your own mini home dojo (max 4 m2, that is 2 judo mats 2×1 m, or up to 4 puzzle mats 1x1m). For Kids, also good to use for home gym!
Contact Jac (98250628 or aikimama@gmail.com) to have safe access and registration of loan.

 • Good news nr 3: We also started outside weapons classes

These are in-person classes, outside, and will not be streamed on zoom. More info on the schedule page.

 • Good news nr 4: Delay of membership increase

This year’s General Assembly decided to increase the membership dues by kr 10 pr month for everyone, effective 1. April. However, the Board decided to delay the increase until the situation normalizes.

 • Good news nr 5: Delay of the yearly insurance dues

Usually, everyone including passive members pay the so-called “årskontingent” in the April invoice. This is a once yearly fee which includes the membership to the Martial Arts Federation (NKF) which in turn provides insurance for the whole year.
The Martial Arts Federation has made it possible to delay this payment to later – and JuShinKan will apply for this delay!

Other financial adaptation

Keep in mind: JuShinKan is a club, as such, all members are responsible for the club, and in these challenging times, we are working overtime to adapt, find solutions and keep the activities going. The club’s expenses however, do stay the same, especially the rent and the administration – so if you are able to, please keep the membership going so we can keep practicing together online and keep the dojo in good order!

That being said, if you are encountering challenges, do contact Jacqueline and we’ll figure out a temporary arrangement until the situation normalizes (in confidence of course), so you can keep practicing with us.

*************** NORSK **************

Dojo’en flytter online og annet godt nytt!

[redigert 7. Juli: Vi hadde vår siste online trening før ferien – og vi vurderer behovet for online trening fra og med August, etter behov. I mellomtiden vil det være i in-dojo treninger (med de regjerende begrensningene, se schedule tab for detaljer) mandager og torsdager med instruktør hele sommeren! ]

[redigert 11. May: vi åpner dojo’en igjen, men beholder online treningene allikevel – se schedule tab for detaljer]

Hei alle JuShinKan’ere!                   
   
Etter en frenetisk uke med informasjonsoverbelastning, forskning, forsøk og idédugnad, er det så bra å kunne presentere flere gode nyheter !!!

 • Good News nr 1: Vær med og tren hjemmefra!
Jac testing sound and light at the Hojo
Jac tester lyd og lys i Hojo’en

Vi flytter aktivitetene våre over til en digital plattform, Zoom, streamet fra JuShinKan Hojo (se bildet av Home-Dojo). Vi gjorde en test trening sist torsdag, og vi starter nå med vanlige treninger fra mandag 23.3. Trenger ikke å laste ned noen app.

Finn all den oppdaterte informasjonen på ett sted, nemlig JuShinKan nettsidens «schedule»: https://stavangeraikido.wordpress.com/schedule/ :
Du vil finne de nødvendige koblingene for å delta i klassene, klasseinfo og muligens til og med lekser å gjøre før eller i mellom klasser, eller som hjemmestudie.

Voksne: 2 ukentlige treninger (man / ons, kl 19.00-20.00) og mandag har vi litt sosialt etter treningen.
Juniorer (9-13 år): Til å begynne med vil vi gjøre én trening i uken på torsdager, så får vi se om det er behov for en ekstra trening for juniorer.
OBS: Ta kontakt med lærerne dine, vil de godta dette som hjemme-gym i ukeplanen din?
MiniMaxiMix (barn med forelder): en ukentlig trening på onsdager, i vanlig treningstid.

 • Good news nr 2: Ta hjem et stykke dojo

Dojo’en tilhører alle medlemmene. Hvis man ikke kan være i dojo, hvorfor ikke ta et stykke dojo med hjem og lage din egen mini-hjemme-dojo (maks. 4 m2, det vil si 2 judomatter 2 × 1 m, eller opptil 4 puslespillmatter 1x1m). For barn, også bra å bruke til hjemmegym!

Kontakt Jac (98250628 eller aikimama@gmail.com) for å få trygg tilgang og registrering av lån.

 • Good news nr 3: Vi har begynt med utendørs våpen trening

Disse er oppmøte trening, og vil ikke bli å finne på zoom. Mer info på “schedule” siden.

 • Good news nr 4: Utsettelse av økning i medlemskapsavgift

Årets generalforsamling bestemte å øke treningsavgiften med kr 10 per måned for alle, fra 1. april. Styret besluttet imidlertid å utsette økningen til situasjonen normaliseres.

 • Good news nr 5: Utsettelse av årskontingenten/forsikringsavgift

I april kommer vanligvis en “årskontingent for alle aktive og passive medlemmer. Denne årlige avgiften er et medlemskap i Kampsportforbundet (NKF) som igjen gir obligatorisk kampsport­forsikring for hele året. NKF har gjort det mulig å utsette denne avgiften til senere! – og JuShinKan vil søke om denne utsettelsen!

Annen økonomisk tilpasning
Ta i betraktning at JuShinKan er en idrettsklubb og som det er alle medlemmer ansvarlige for klubben. I disse utfordrende tider jobber klubben nå overtid for å tilpasse seg, finne løsninger og holde aktiviteter i gang. Klubbens utgifter forblir imidlertid de samme, spesielt husleien og administrasjonen – så hvis du er i stand til det, vis gjerne solidaritet og hold medlemskapet gående, så vi kan fortsette å trene sammen online, samt holde dojo i god orden!

Når det er sagt, skulle du møte utfordringer så ønsker klubben å være der for deg. Ta kontakt med Jacqueline, finner vi ut en midlertidig ordning til situasjonen normaliseres (konfidensielt), slik at du kan fortsette å trene sammen med oss.     =D

Kaname Ariga Sensei in Oslo 2019

Welcome to Kaname Ariga’s (6.dan) fourth seminar in Norway!

—–pre-payment and pre-registration page: click here—-

The seminar is part of Ariga Sensei’s 2019 Scandinavian Tour of Norway and Finland, organised by JuShinKan Aikido, in cooperation with the Finnish host clubs – with the assistance of Sentrum Aikido and Sunyata Aikido dojos as well as Oslo Aikidoklubb for the venue.
Click on the image, and open a pdf!  —->

Ariga Sensei is one of the closest Japanese deshi (students) of Endo Shihan, figuring as his uke in many demonstrations and instructional DVDs. He started Aikido in 1989 at the age of 15, and now teaches at and runs the Saku Dojo in Japan. He also teaches international seminars in Finland, Spain, England, Austria, Slovakia and Germany. 

He teaches a simple, elegant, soft and contact-based, yet effective aikido style, and is a very friendly, generous and inspiring teacher.

Again in 2019: Pre-registration and Pre-payment

Help keep the registration and payment queues down:
Please Pre-register and Pre-pay – and note that you still have to Sign-in at the seminar and show proof of payment (printout or screenshot on your phone are ok)

Training schedule:

 • Friday 14 june: 19.00 – 21.00
 • Saturday 15 june:
  • 10.30 – 12.30
  • 16.00 – 18.00
  • evening get together TBA
 • Sunday 16 june: 11.00 – 13.00

NEW! Location:

 • Oslo Aikidoklubb – Eikenga 17, 0579 Oslo, Norway
 • Google Maps link here
 • GPS: 59.924992, 10.803667
 • click here for tips on how to get there (from the airport or from downtown) and how to get around cheaper in Oslo:

Price

 • 700 NOK whole camp / 250 NOK per session.
 • Rebates (apply to full seminar only):
  • 100 NOK rebate for travellers >300 km, as well as students and unemployed
  • half price for youth <25

Payment methods

This year again we strongly recommend pre-payment!
Please help keep the registration queues at the seminar small and fast – PLEASE prepay!
Note: Bring a printscreen of the payment as proof payment (pic on the phone is ok).  Options:

 • Vipps: to 98250628  – we love it!  (Norwegians only)
 • Domestic bank transfer to JuShinKan Aikido account nr: 9680 36 20544
 • International Bank transfer:
  • IBAN: NO9196803620544
  • BIC / SWIFT: STFBNOKKXXX
  • NB: state who the payment is for in the comment field!
  • if you have problems to transfer 650 kr in NOK, please transfer EUR 65 for the full seminar (the amounts include bank fees on our side) – or easier: bring cash (NOK or EUR are OK).
 • Credit card payment will be NOT be accepted, sorry!

Accommodation:

 • At the dojo: kr 50 pr night (there is a kitchenette there, with water cooker, coffee machine, oven and fridge – showers).
 • if you have a car: Hotel Thon Linne has still good prices on a double room and great breakfast (7-8 mn away)
 • if you don’t have a car: you can find cheap(er) downtown hotels or hostels, then take subway nr 5 (direction Vestli) to Hasle station (careful of the direction of nr 5, it goes in a loop with 2 different ends…)

For more information, please visit the seminar’s Facebook page, or contact Jacqueline:

We look forwards to seeing you in Oslo!

Ariga – Registration & Pre-Payment

Again in 2019: Pre-registration and Pre-payment

Payment methods

Note: Bring a printscreen of the payment as proof payment (pic on the phone is ok).  Full price list is found on the info-page. Options:

 • Vipps: to 98250628  – we love it!  (Norwegians only)
 • Domestic bank transfer to JuShinKan Aikido account nr: 9680 36 20544
 • International Bank transfer  (eg: Bank or Transferwise)
  • IBAN: NO9196803620544
  • BIC / SWIFT: STFBNOKKXXX
  • NB: state who the payment is for in the comment field!
  • if you have problems to transfer in NOK, please transfer EUR 65 for the full seminar (which includes an amount to cover bank fees on our side) – or better, bring cash.
 • Credit card payment will be NOT be accepted, so best to pre-pay by bank, or bring cash.  Foreigners:  get cash at the airport, ATM’s are increasingly difficult to find.

 Registration Form

NB: you will still need to sign in at the seminar and show your pre-payment proof (printout or screenshot ok)!

We look forwards to seeing you in Oslo!

Kaname Ariga Sensei in Oslo 2018

Welcome to Kaname Ariga’s (6.dan) third seminar in Norway!

—–pre-payment and pre-registration page: click here—-

Ariga2018Poster

The seminar is part of Ariga Sensei’s 2018 Scandinavian Tour of Norway and Finland, organised by JuShinKan Aikido, in cooperation with the Finnish host clubs – with the assistance of Sentrum Aikido, Sunyata Aikido dojos and the Kampsportforbundet (Norwegian Martial Arts Federation).
Click on the image, and open a pdf!  —->

Ariga Sensei is one of the closest Japanese deshi (students) of Endo Shihan, figuring as his uke in many demonstrations and instructional DVDs. He started Aikido in 1989 at the age of 15, and now teaches at and runs the Saku Dojo in Japan. He also teaches international seminars in Finland, Spain, England, Austria, Slovakia and Germany. 

He teaches a simple, elegant, soft and contact-based, yet effective aikido style, and is a very friendly, generous and inspiring teacher.

Again in 2018: Pre-registration and Pre-payment

Help keep the registration and payment queues down:
Please Pre-register and Pre-pay – and note that you still have to Sign-in at the seminar and show proof of payment (printout or screenshot on your phone are ok)

Training schedule:

 • Friday 15 june: 19.00 – 21.00
 • Saturday 16 june:
  • 10.30 – 12.30
  • 16.00 – 18.00
  • evening get together TBA
 • Sunday 17 june: 11.00 – 13.00

Location:

 • Sentrum Aikidoklubb – Brinken 20, 0654 Oslo, Norway
 • Google Maps link here
 • GPS: 59.911385, 10.778489
 • click here for tips on how to get there (from the airport or from downtown) and how to get around cheaper in Oslo:

Price

 • 600 NOK whole camp / 200 NOK per session.
 • 100/50 NOK rebate for travellers from South & West Coast, Trondheim, North & Abroad, as well as students and unemployed – full course only.

Payment methods

This year again we strongly recommend pre-payment!
Please help keep the registration queues at the seminar small and fast – PLEASE prepay!
Note: Bring a printscreen of the payment as proof payment (pic on the phone is ok).  Options:

 • Vipps: to 98250628  – we love it!  (Norwegians only)
 • Domestic bank transfer to JuShinKan Aikido account nr: 9680 36 20544
 • International Bank transfer:
  • IBAN: NO9196803620544
  • BIC / SWIFT: STFBNOKKXXX
  • NB: state who the payment is for in the comment field!
  • if you have problems to transfer in NOK, please transfer EUR 60 for the full seminar (which includes an amount to cover bank fees on our side) – or bring cash.
 • Credit card payment will be accepted (iZettle) at the seminar with a 3% fee.
  Note: Foreign credit cards: the system may or may not accept foreign Credit Cards – so best to pre-pay by bank, or bring cash.

Accommodation:

 • At the dojo: free (there is a kitchenette there, with water cooker, coffee machine, microwave and fridge – shower/sauna).
 • City Appartments: next door to dojo: price example (2016 prices) for 2 nights, cancellable/refundable, no breakfast):

For more information, please visit the seminar’s Facebook page, or contact Jacqueline:

We look forwards to seeing you in Oslo!

new INFO for Nevelius/Martucci seminar

(Updated friday night 25th)

Information seminar poster:
click here
NB: new schedule on Sunday:   10-11.30  and 12-13.30

Traffic info  IMPORTANT! 
 
This week there is a bicycle race going on in Stavanger which will close certain areas of the city to traffic at certain times. This WILL affect traffic, especially since start and finish line are right outside our venue.
 
No effect expected thursday and friday (but do consider using extra time to get to the dojo or to Siddishallen just in case).

Here you find info about:
– Entrance to the venue
– Saturday traffic

– Sunday traffic, including a “secret” way out (or in, if you need to come in when roads are closed (better park up on top by the shopping centre and walk down).
Entrance to the venue (sat & sun): 
The Main Entrance of Siddishallen will most likely be shut. Enter through the back entrance, you may have to walk around the building. See map 1 below & then look for poster on the door.

Saturday Parking: recommended:
– if you can walk or bicycle, do so
– bus routes in the afternoon likely affected- check kolumbus.no
– if you have to drive: get there for the first session, park in the subterranean Parking, waaaaay in the back, there are stairs there straight up to the Siddishall. And LEAVE THE CAR THERE the rest of the day. Roads close around 15.15 and don’t re-open until 18.30.
There is a “secret” way out to leave earlier, see map 3.
 
Lunch Saturday: Bring your own or buy something on the way (@ Kiwi), we convene down by the lake – see map 2.
Sunday: NEW SCHEDULE! half hour earlier and less break!
Classes: 10-11.30 and 12-13.30 (Bring drinks and snack for the break).
After: shower FAST and leave the area by 14 (they start closing roads again at 14).
NB: the bicycle race uses another route today, circular, GET OUT OF IT by 14!!!
It will open again by 17.

But… good news:

We are planning to head for the Beach at Sola/Ølberg for a post seminar wind-down / pic-nic. And our guests will be closer to the airport !!
 
MAP 1 – Parking and Entrance
Entrance&amp;Parking

MAP 2 – Lunch Saturday
LunchPlace
MAP 3 – “secret” way in/out = through the parking at the Tjensvoll centre
SecretWayInOut
When life throws ya a few punches, “shut up and take ukemi” !  and then we go to the Beach.  
 
More traffic info to be found here (in Norwegian) including maps.

Kaname Ariga sensei – Oslo 2017

Welcome to Kaname Ariga’s (6.dan) second seminar in Norway!

The seminar is part of Ariga Sensei’s 2017 Scandinavian Tour of Norway and Finland, organised by JuShinKan Aikido, in cooperation with the Finnish host clubs – with the assistance of Sentrum Aikido, Sunyata Aikido dojos and the Kampsportforbundet (Norwegian Martial Arts Federation).

Ariga Sensei is one of the closest Japanese deshi (students) of Endo Shihan, figuring as his uke in many demonstrations and instructional DVDs. He started Aikido in 1989 at the age of 15, and now teaches at and runs the Saku Dojo in Japan. He also teaches international seminars in Finland, Spain, England, Austria, Slovakia and Germany. 

He teaches a simple, elegant, soft and contact-based, yet effective aikido style, and is a very friendly, generous and inspiring teacher.

New in 2017: Pre-registration and Pre-payment

Help keep the registration and payment queues down:
Please Pre-register (see form below) and Pre-pay (payment info below):

Training schedule:

 • Friday 9 jun: 19.00 – 21.00
 • Saturday 10 jun:
  • 10.30 – 12.30
  • 16.00 – 18.00
  • evening dinner TBA
 • Sunday 11 jun: 11.00 – 13.00

Location:

 • Sentrum Aikidoklubb – Brinken 20, 0654 Oslo, Norway
 • Google Maps link here
 • GPS: 59.911385, 10.778489
 • click here for tips on how to get there (from the airport or from downtown) and how to get around cheaper in Oslo:

Price

 • 600 NOK whole camp / 200 NOK per session.
 • 100/50 NOK rebate for travellers from West Coast, Trondheim, North & Abroad, as well as students and unemployed – full course only.

Payment methods

This year we open for pre-payment! Please help keep the registration queues down and prepay:

 • Domestic bank transfer to JuShinKan Aikido account nr: 96803620544
 • International Bank transfer:
  • IBAN: NO9196803620544
  • BIC / SWIFT: STFBNOKKXXX
  • NB: state who the payment is for in the comment field!
  • if you have problems to transfer in NOK, please transfer EUR 60 for the full seminar (which includes an amount to cover bank fees on our side) – or bring cash.
 • Credit card payment will be accepted (iZettle) at the seminar with a 3% fee.
  Foreign credit cards: the system may or may not accept foreign Credit Cards – so best to pre-pay by bank, or bring cash.

Accommodation:

 • At the dojo: free (there is a kitchenette there, with water cooker, coffee machine, microwave and fridge – shower/sauna).
 • City Appartments: next door to dojo: price example (2016) for 2 nights, cancellable/refundable, no breakfast):

For more information, please visit the seminar’s Facebook page, or contact Jacqueline:

Registration Form:

We look forwards to seeing you in Oslo!

 

Getting around in Oslo… cheaper…

(updated 16.01.2020)

As some of us travel a lot to Oslo for seminars – I’ve compiled a few tips to find your way, as well as on how to get there in the cheapest way (when you can’t use the feet).

From the airport to the city centre

 • From domestic arrival: get your luggage and its 30 meters to the train station.
 • International arrival: once you get out of customs, take a right and go to the end of the corridor – where you will find the train station.

There are many options enumerated on this official site with timetables and links. In short:

 1. Red NSB train with the red ticket booths (cost NOK 105,-).
 2. Orange “flytoget = express train” to the right, goes every 10 mn but is twice as expensive (ca NOK 190,-), and takes only 2-5 mn less. But if you’re in a hurry and don’t want to wait for the NSB departure, you might want to consider that option. If you do, just chose arrival station and swipe your credit card).
 3. There are also busses (flybussen, flybussekspressen, OSL-ekspressen) which may bring you closer to your destination, but take about one hour and are rather expensive.

So cheapest: take the NSB train (red ticket booths) from the airport, from track 4 –

Even cheaper: download the “RuterBillett” app  (see the Userful apps section with further explanations below)

Directions to Oslo Aikidoklubb

Oslo Aikidoklubb address: Eikenga 17, 0579 Oslo, Norway
GPS: 59.924992, 10.803667

 • Take the pink Metro Line 5 eastbound (towards Vestli), get off at Hasle station.  (See metro map here).
 • Walk along the tracks (between the school and the tracks, past the Tennishall, follow the road under the bridge and around the bend, it’s about 7-8 mn walk, the dojo is in the building behind Bakerhuset. map Hasle - OAK

Directions to Sentrum Aikido dojo

Google maps: https://goo.gl/maps/Gy6svjrzH1B2
By Car: Address to use for GPS: Kjølberggata 23, 0654 Oslo

 • Take any Metro Eastbound to Tøyen station. 10 mn walk, see google map from Tøyen station to Oslo Karateklubb/Sentrum Aikido, you’ll find it in between the appartment buildings, under the Prix convenience shop.
 • Or you can also take bus 60, get off at “Brinken”, and walk down the stairs behind the Extra convenience shop.

Directions to Skøyenhallen

 1. From Oslo Central Station (aka Jernbanetorget) change to Westbound T-bane (=metro) line 2 or 3 to Borgen* (4 stations).
 2. Sometimes the train from the airport continues to the NATIONAL THEATER. It is easier change to the metro there. Go to Westbound T-bane (=metro) line 2 or 3 to Borgen* (2 stations).
 3. You may find the train even continues to Skøyen station – but from there you’d have to walk 20 mn to the apartment/hall. On the other hand, this station is the closest for those staying at Scandic Sjølyst Hotel.

From Borgen metro station to Skøyenhallen:

 • Look for the sign to Vigelandsparken. Go south/downhill 200 m along the graveyard, take a left on Monolitveien still along the graveyard. When the residential area stops and you see a huge park (and the Monolith statue further down), take a right past the “Monoliten barnehage (kindergarden)”, and Skøyen Hallen is behind Skøyen Skole. 10-15 mn walk.

From Sentrum Aikido to Skøyenhallen

 • Take Metro nr 2 or 3 Westbound (via Central Station / Jernbanetorget) to Borgen T.

Usefull apps

Download them at home before you leave – AND – register – AND – enter your payment info  before you leave home. Visa and mastercard from most European countries should work, Greece also.

 1. RuterReise (black pound sign): to check how to get somewhere by public transport (train/metro/tram and even boat-ferry). Note: it’s possible to un-check the expensive express train as search option. This app doesn’t give you tickets, though.
 2. RuterBillett (red pound sign): To buy tickets.  Once downloaded, do register in the app (with password, choose English as language) and enter your payment info ahead of time!!! Conductors are not very understanding if you’re trying to download anything once on board… you will be checked on the train! NB: your phone must be online to purchase and activate the ticket. Once the ticket is downloaded and activated, you can turn off the 3G.

  There is free wifi at the airport.Downtown: look for free wifi at cafes or other hotspots.

Zone 1 is for Oslo Centre, Airport is Zone 4N. To/fro airport is 4 zones.

One single ticket in zone 1: 36 NOK (with the app or travel card***),

Valid 60 mn (+ 30 mn pr ekstra zone). Careful: it’s NOK 55 if you buy on board or at a ticket booth.

NB: not all stations have ticket booths, and you cannot pay onboard on trams/metro. The RuterBillett app is the easiest option.

 1. Maps.me  – this is a free offline map, It works very well as a GPS too. Download the app while on wifi, register, and once inside, upload the Oslo map (or anywhere in the world) and it does not use up your 3G! You can erase the map once you leave as to save space.

Names of stations

(tip: mark them as favourites) for the RuterReise app (note: to buy tickets on the RuterBillett app you only need to indicate zone to zone)

 • Oslo Lufthavn (=airport).
 • Oslo Sentralstasjon (= Oslo Central Station).
 • Jernbanetorget (=metro/tramways/bus outside Oslo Central Station).
 • Borgen T  (Borgen metro station, metro station closest to the Skøyen hall, 10 mn walk), Westbound nr 2 and 3 go there.
 • Tøyen (=metro station closest to Sentrum Aikido).
 • Hasle (=metro station closest to Oslo Aikidoklubb).
 • Skøyen (with train icon) (=train station closest to the Skøyen hall, 20 mn walk).
 • Vigelandsparken (=tramway nr 12 stops at the Vigelandparken, walk straight through the park, you will pass many of the famous Vigeland statues, the hall is 5 mn past the famous Monolith Statue).

Tips

Tips to save most money on local transportation (when going to/fro airport – especially if you stay at the dojo or need to take the metro to/from the training hall – or if you are going to sight see all of Friday):

 1. When you arrive at the airport, buy a 24-hour ticket for Zone 1 (it’s for oslo centre, costs 108 kr) on the “period ticket” option, this will be valid for train (the red option going from track 4), metro, tram and boat ferry. You can buy tickets for several people at once (but then you have to travel together).
 2. Once you have the ticket, go in again and buy “extra zones” from “zone 4N” to “Zone 1”. Indicate for which zone you have an active ticket (Zone 1), then you will be charged ca 69 kr for the extention ticket. You can buy one extension pr active ticket.

This way you can travel illimited the whole next day when you sight-see, and you get from the airport to the city for 69 kr.

Comparatively: a one way ticket across 4 zones (as in airport-city) costs 105,-  then add 36,- pr one-way ticket (60 mn) for every trip you take.

 1. If you leave Sunday, you do the reverse:

On Saturday buy a 24-hour ticket (timed to get you to the airport in time, of course!) for Zone 1. Then on Sunday, only buy an extension (extra zones) to the airport when you leave the city for the airport.

*** Travel card, this is a plastic card that you can top-up. It costs 50 kr to buy the card, then you can top it up at will. Available at most Narvesen or 7-Eleven Kiosks downtown. You beep it when you board (bus/tram) and before you board (metro), and it will automatically reduced the amount in the card by kr 36.

Ariga Sensei in Oslo – June 2016

poster in English & Facebook event for the seminar & Club Trip from Stavanger (on FB)
(see practical info below).Ariga2016Final2-jpg
JuShinKan has the honour of organizing the Norwegian leg of Ariga Sensei’s June Scandinavian Tour, with the cooperation of Sentrum Aikido, Sunyata Aikido dojos and the Martial Arts Federation. The seminar will take place at Sentrum Aikido in Oslo. (see practical info below).

Ariga Sensei (6. dan) is one of the closest deshi (student) of Endo Seishiro Shihan (8. dan). He started Aikido in 1989 and is now an instructor at Endo Sensei’s home dojo in Saku, Japan. He is also one of Endo Sensei’s favorite uke and gives seminars throughout Europe several times a year. If you’re a fan of Endo’s softness – this one cannot be missed!

JuShinKan organizes a club trip to Oslo for this one, and will subsedize the training fee for any of our members wishing to attend!  We’re already 11 from JuShinKan who plan to attend! There is free dojo overnight at Sentrum Aikido, the venue of the seminar.

Video with Ariga at the All Japan Embukai 2013
Video with Ariga at the Saku Embukai 2014 (Jörg Kretschmar, uke)

Practical information:

*Training schedule:
Friday 10: 19-21
Saturday 11: 10.30-12.30 & 15.30-17.30   (dinner and/or party ca 20.00)
Sunday: 11-13

*Price:
600 NOK whole camp / 200 NOK per session
500 / 150 for people travelling more than 300 km, students, unemployed.
Payment by Norwegian credit card will be accepted (iZettle).
People from abroad: please bring cash.
*Registration:
Please register as “attending” (deltar) on the Facebook event
*Location:
Sentrum Aikidoklubb at Oslo Karateklubb
Brinken 20, 0654 Oslo, Norway   see google map
GPS: 59.911385, 10.778489     directions in Norwegian
Parking: please observe parking regulations (pay parking tickets), parking attendants are zealous with giving out tickets…
*How to get there – from downtown – info will be posted in time.
From Oslo S (train/bus central station): Take Bus 60 to Brinken, then go down the stairs behind the Prix food shop.
– or – Take T-bane (metro, eastbound) to Tøyen, walk south on the divided main road to corner with Nannestadgata, you should see a sign with Oslo Karateklub beyond the parking area, with a Prix shop above it.
 – from the airport: After customs, turn right and walk to the end of the hall. There are 2 possibilities (both go to Oslo S):
a: regular train NSB – buy ticket from the RED booths – kr 92 – then go to the left to track 4, goes twice an hour, cheaper, and only 5-10 minutes more than the express.
b: express train “Flytoget” – buy ticket from the ORANGE booths, or just swipe your credit card at the entrance – kr 180 – keep right – departure every 10 mn, and takes 20 mn to downtown.
Then proceed with the above “how to get there from downtown” – your train ticket allows you to take the metro as well within a 2 hour time frame.
*Accomodation:
-At the dojo/hall: FREE (there is a kitchenette there, with water cooker, coffee machine, microwave and fridge – shower/sauna). Bring a sleeping bag and sleeping pad.
Restaurants  & coffee shops are nearby & there is a food shop right above the dojo.
-“City Appartments“: next door to dojo: price example for 2 nights, cancellable/refundable, no breakfast):
twin room (kr 1400), 4-bed apartment (kr 2200), 2-bedroom appartment for 4 people (kr 2600)


*More information:
Contact Jacqueline   mobile: +47 98250628   facebook: aikimama  or email

Welcome to Oslo and Norway!

En Kampsport for Blinde? / A Martial Art for the Blind?

(for English version, scroll down to: “A Martial Art for the Blind?”)

Nytt parti: Kampsport for blinde og svaksynte? Javisst!

IMG_2019-Tess&Trygve-BestSvaksynte og blinde får nå et kampsporttilbud i distriktet – AIKIDO!
Lær selvforsvar, bli trygg i å falle, få nye venner, kom i fysisk aktivitet og få noe selvutvikling på kjøpet – alt i trygge omgivelser (på myke matter, og i en stor sal) og med kompetente instruktører.

I høst snikstartet JuShinKan Aikido med en prøvegruppe bestående av Maria Theresa «Tess» Ueland, Trygve Haga Thorsen og Øyvind Lode, som fikk kjørt seg litt i høsttiden og kan attestere at dette var veldig kjekt, og de ønsker seg flere treningskamerater!

Nytt kull begynner 19 januar
Vi starter da et nytt kull tirsdag 19. januar, det blir ukentlige treninger på 1,5 timer, mest sannsynligvis på tirsdager kl 15-16.30 (selv om dette kan endres i forhold til når det passer best for deltakerne, eller det kan bli aktuelt å starte 2 grupper).
Vi ønsker særlig ungdommer velkommen!   Ta kontakt med Jacqueline: 98250628, aikimama@gmail.com eller Jacqueline Aikimama på Facebook

Hvordan trener vi?
Vi begynner kullet som en separat nybegynnergruppe med minst 2 instruktører, og gjerne noen medhjelpere. Vi trener på en veldig myk overflate: en dobbel-tykkelse med judomatter. Vi lærer grunnleggende aikido prinsipper, trener balanse og koordinasjon, å falle trygt samt å komme opp igjen med minst mulig strev, vi lærer å kjenne på kontakt, føring, lede partnerens energi (litt som ledsagerteknikken, men med litt mer fart!), vi lærer å komme oss løs fra grep, hvordan man mottar et slag og leder det videre i en trygg konfliktresolusjon, rulle framover og bakover og selvfølgelig, en del grunnleggende teknikker. Øvelsene er tilpasset til hver enkel sin fitness og abilitet. Du kan regne med å få myknet opp kroppen og komme i form også!
Når vi begynner å kjenne oss trygge på disse grunnleggende ting vil vi gradvis tar steget med å delta i vanlig trening med seende.

Hva skal jeg ha på meg?  Joggebukse og langermet T-skjorte. Vi trener barfot. Vi har omkledningsrom og en dusj, og uniformer finnes til salgs, om man vil ha det.

Hva koster det?  2 gratis prøvetimer!
Da dette tilbudet inngår i prosjektet der dere er med å utvikle tilbudet, blir det halvpris på trening så lenge prosjektet varer (2 år, dvs ca kr 215 pr måned, plus en årlig medlemsavgift som dekker obligatorisk forsikring).

Hvor? Adressen er Hillevågsveien 31-33, rett over Elixia (men ikke samme inngang, vår inngang er rundt hjørnet, den samme som til Idrettsklinikken, vår nabo).
Buss: nr 1-2-3 stop nesten rett utforbi (stoppeplass Hillevåg), gå gjennom Esso stasjonen til baksiden av bygningen, eller opp trappene på forsiden av bygningen.

Hva er Aikido?
Aikido er en kampkunst – det skiller seg fra det man tenker som kampsport da vi ikke har tevlinger eller konkurranser: her gjelder det nemlig å bli bedre sammen, ikke bedre enn.  Aikido egner seg veldig godt for svaksynte/blinde, da det er basert på kontakt, det vil si berørelsen mellom treningspartnere brukes til å kjenne hvor partneren er, hvor intensjonen hans går, for så å deflektere og lede denne «angrepsenergi» bort i enten et kast eller en lås.  Det er først og fremst er selvforsvar, vi lærer altså ikke å ødelegge for å forsvare oss, men tar sikte på å vare på oss selv og på «angriperen», derfor blir det ofte brukt av politi. Den største motstanderen, det er egentlig oss selv!

Bakgrunn:
Høst en 2015 foretok JuShinKan et forprosjekt med Tess, Trygve and Øystein, med hjelp fra Blindeforbundet (avd. Rogaland) og støtte fra Stavanger Idrettsrådet’s Idrett+ program. Og november 2015 fikk JuShinKan ES_LOGO_rgbbeskjed om støtte fra Extrastiftelsen for et 2-års prosjekt for å utvikle integrasjon av annerledes-fungerende individer inn i aikido trening og nå er vi i gang!
I 2016 fokuserer vi på synshemmede, og i 2017 blir det fokus på funksjonshemmede (og fortsetter med synshemmede, selvfølgelig). Målet er å spre erfaringen til andre aikido dojo’er og sprenge mytene om “dette er ikke noe for en synshemmet”.

*     *     *
in English:    New class: A Martial Art for the Blind? Indeed!IMG_2019-Tess&Trygve-Best

The sight impaired have now the possibility to train a Martial Art in town – AIKIDO!
Lærn some self defence, confidence in falling, get new friends, get in shape and throw in some self development and polishing of the mind – all this in the safe environment (very soft mats and a big hall) and competent instructors.   We sneak-started last Autumn with Tess, Helge and Øyvind. They had a great time and are looking forward to new training partners!

We are starting a new group on tuesday 19 January, and there will be weekly practice on tuesdays 15-16.30 (can be changed according to people’s availability).  
Contact Jacqueline for info and to sign up: 98250628, aikimama@gmail.com or Jacqueline Aikimama on Facebook

How do we train?
We start in a separate beginner group with at least 2 instructors og possibly some assistants. We train on very soft double-layered judo mats. We will learn basic aikido principles, practice balance and coordination, learn to fall safely and then come up again without too much strain, to roll backwards and forwards, to feel the contact, to lead the partner’s energy, to get out of holds, how to receive a hit or a grab and lead it on to a lock or a throw. The exercises are adapted to each person’s fitness and ability. You can bet you’ll get in better shape too!

Once we start feeling confident in these basics, we will gradually join the regular classes with the seeing. 

What to wear?  Jogging pants and some long-sleeved T-shirt.  We train barefoot. There are changing rooms and a shower here, and uniforms for sale. 

What does it cost?  2 free trial classes!
Since this is a project in which you’ll be helping us to develop this type of training, the practice will be half price for the duration of the project (up to 2 years, i.e. ca 215 pr month, plus a yearly membership fee of 215 that includes a mandatory insurance). 

Where? The addresse is Hillevågsveien 31-33, right over Elixia (different entrance, though, same entrance as to Idrettsklinikken, our neighbour).
Buss: nr 1-2-3 stop almost right outside (stop called Hillevåg), walk through the Esso station to the back side of the building, or up the stairs from the front (street) side of the building. 

What is Aikido?
Aikido is a Martial Art – it is not a sport because there is no competition: our aim to to make each other better, not become better than.  Aikido is a good fit for the sight impaired and blind, because it is based on contact, meaning it is the touch between is used to feel where the partner is, where his intentions (energy) is leading, in order to deflect and lead that energy into a throw or a lock.  We do not learn to destroy to defend, but aim to take care of ourselves and our “attacker”, which is why this martial art is often used by police officers. Our biggest competitor is really our self!

Background: 
Autumn of 2015: JuShinKan lead a pre-project at the dojo with the help of Tess, Trygve and Øystein, with the support of the local Association for the Blind and the Sports Council of Rogaland’s programme Idrett+. ES_LOGO_rgbThen in November 2015, JuShinKan received a 2-year project grant from the Norwegian ExtraFoundation for Health and Rehabilitation (Extrastiftelsen) to develop the integration of differently-abled into aikido training.
So in 2016 we’ll be focusing on the sight impaired, and in 2017 on the movement impaired and we’ve now officially started the project. The aim is to spread our experience to other aikido dojo’s.